Izdelava občinskih prostorskih načrtov - OPN

Izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov – OPPN

Izdelava strokovnih podlag:

- strokovne podlage za OPN,

- strokovne podlage za OPPN,

- strokovne podlage za podrobne prostorske izvedbene pogoje,

- elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča.

 

Izdelava urbanističnega načrta - UN

Pridobitev lokacijske informacije

Preveritev zazidljivosti in izrabe parcele

Preveritev izvedljivosti gradnje po prostorskih aktih občine

Preveritev omejitev in varstvenih režimov

 

Izdelava pobude za spremembo prostorskih aktov:

- za določitev stavbnega zemljišča za nov ali obstoječ objekt,

- za druge spremembe namenske rabe prostora,

- za spremembo določb odloka občinskega prostorskega načrta,

- spremljanje pobude v postopku sprejemanja OPN,

- komunikacija z občino,

- posredovanje informacij o postopku.

 

Izdelava okoljskega poročila.